ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: VAN POPPEL VERLICHTING B.V.

1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Van Poppel Verlichting
gedane aanbiedingen en door haar gesloten overeenkomsten.
2. Voorwaarden van de wederpartij gelden niet, tenzij deze schriftelijk door
Van Poppel Verlichting zijn aanvaard. Een zodanige aanvaarding geldt uit
sluitend voor de betrokken overeenkomst.

2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven geschieden vrijblijvend.
2. Van Poppel Verlichting is eerst gebonden, nadat zij een opdracht schriftelijk
heeft bevestigd of tot daadwerkelijke uitvoering is overgaan.
3. De orderbevestiging van Van Poppel Verlichting bevat de enige juiste
weergave van het overeengekomene, tenzij de wederpartij binnen acht
dagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk de juistheid van
de orderbevestiging ontkent.
4. De wederpartij kan zich niet beroepen op offertes, orderbevestigingen en
facturen waarin klaarblijkelijk een vergissing of misslag is begaan.

3. Prijs
1. Prijzen in aanbiedingen zijn inclusief BTW voor de wederpartij, natuurlijk
persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
Prijzen zijn berekend netto contant af magazijn/winkel.
2. Prijzen in aanbiedingen zijn exclusief BTW voor de wederpartij die handelt
in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

4. Kosten van verzending en transport
Kosten van verzending en transport zijn voor rekening van de wederpartij.

5. Levering en risico
1. Levering geschiedt af magazijn/winkel.
2. Op het moment van de levering gaat het risico van de afgeleverde zaken
over op de wederpartij.

6. Levertijd
1. Van Poppel Verlichting geeft tijdstippen voor aflevering en montage of
reparatie zo nauwkeurig mogelijk op. Deze tijdstippen gelden echter niet
als fataal.
2. Van Poppel Verlichting zal steeds trachten opgegeven levertijden zoveel
mogelijk na te komen. De wederpartij zal Van Poppel Verlichting schriftelijk
een redelijke termijn geven om alsnog te leveren. Als redelijk in de zin van
dit artikel geldt tenminste 14 dagen.
3. Ten aanzien van de overeengekomen levertijden geldt, dat bij geringe termijnoverschrijving
ten gevolge van tijdelijke overmacht, de wederpartij
geen recht op schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst
heeft.
4. Indien door verhindering aan de zijde van de wederpartij leveringen niet op
het overeengekomen tijdstip kunnen worden uitgevoerd, is de wederpartij
verplicht de daaruit voor Van Poppel Verlichting ontstane kosten en schade
te vergoeden. Van Poppel Verlichting is gerechtigd de voor aflevering
bestemde zaken aan een derde te verkopen.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. Van Poppel Verlichting blijft eigenaar van geleverde of te leveren artikelen
zolang de wederpartij de vorderingen van Van Poppel Verlichting terzake
van de overeenkomst niet volledig heeft voldaan. Onder vorderingen van
Van Poppel Verlichting wordt mede verstaan vorderingen terzake van
schadevergoeding, boete, rente en kosten.
2. De wederpartij zal de artikelen niet vervreemden, belasten of bezwaren op
welke wijze dan ook zolang op de zaken eigendomsvoorbehoud van Van
Poppel Verlichting rust.
3. Van Poppel Verlichting is gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling
om artikelen terug te nemen waarop eigendomsvoorbehoud rust, indien de
wederpartij niet binnen de haar gestelde betalingstermijn de nota heeft voldaan.
De wederpartij machtigt Van Poppel Verlichting en doorhaar aan tewijzen derden onherroepelijk de plaats of plaatsen te betreden waar deze
zaken zich bevinden.

8. Garantie
1. Van Poppel Verlichting verleent op de door haar geleverde artikelen een
garantie vanaf de datum van levering gelijk aan de duur van de verleende
garantie door de fabrikant.
2. Geringe afwijkingen in grootte, kleur, kwaliteit en dergelijke gelden niet als
gebreken. Over lichtbronnen kan niet worden gereclameerd.
3. De garantie houdt in dat artikelen die materiaal en- of konstruktiefouten
vertonen naar de keuze van Van Poppel Verlichting gratis worden gerepareerd
of vervangen of dat op verzoek van de wederpartij de koopprijs van
deze artikelen aan de wederpartij wordt gerestitueerd. Een aldus vervangen
c.q. teruggenomen artikel wordt weer eigendom van Van Poppel
Verlichting en dient bij haar te worden ingeleverd.
4. Buiten de garantie vallen gebreken aan artikelen, die zijn ontstaan als
gevolg van normale slijtage, of door enige van buiten afkomende oorzaak.
5. Geen recht op garantie bestaat, indien het artikel verkeerd of onzorgvuldig
is gebruikt. Of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Poppel Verlichting enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan
het artikel zijn verricht c.q. aangebracht, tenzij deze werkzaamheden
inherent zijn aan het ingebruik nemen van het artikel.

9. Ruiling
1. Ruilen van het gekochte artikel tegen restitutie van de koopprijs is mogelijk
binnen acht dagen na aankoopdatum tegen overlegging van een betalingsbewijs
danwel vrachtbrief van het gekochte artikel.
2. Ruiling van het artikel geschiedt alleen indien het artikel ongebruikt en
onbeschadigd in de oorspronkelijke verpakking wordt geretourneerd.

10. Ontbinding
1. Van Poppel Verlichting heeft het recht, indien zij door overmacht wordt verhinderd
om de overeenkomst uit te voeren, de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding is
gehouden.
2. Als overmacht geldt ondermeer elke onvoorzienbare omstandigheid die
het uitvoeren van de overeenkomst door Van Poppel Verlichting zodanig
bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel
zeer bezwaarlijk wordt.
3. Onder een zodanige omstandigheid wordt mede verstaan een zodanige
omstandigheid bij derden waarvan Van Poppel Verlichting gebruik maakt
bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemden
als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt
alsmede een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een verbintenis.
4. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige
verplichting uit de overeenkomst, alsmede ingeval van faillissement,
surseance van betaling of liquidatie van haar bedrijf, wordt de wederpartij
geacht van rechtswege in verzuim te zijn.
5. Van Poppel Verlichting is op grond van het bepaalde in artikel 10 sub 4
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat
betaling voldoende zeker is gesteld en/of de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden zonder dat zij tot enige schadevergoeding is
gehouden en onverminderd de haar toekomende rechten.

11. Aansprakelijkheid
1. Van Poppel Verlichting aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor schade
die het rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van een toerekenbare tekort
koming in de nakoming.
2. Behoudens opzet of grove schuld van Van Poppel Verlichting, aanvaardt
Van Poppel slechts aansprakelijkheid tot het bedrag van de door de verzekering
gedane uitkering indien de aansprakelijkheid door haar verzekering
wordt gedekt.
3. Indien de aansprakelijkheid niet door de verzekering is gedekt of indien de
verzekering niet uitkeert, aanvaardt Van Poppel Verlichting behoudens opzet of
grove schuld slechts aansprakelijkheid tot het factuurbedrag exclusief BTW.

12. Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Reclames betreffende facturen dienen uiterlijk acht dagen na factuurdatum
bij Van Poppel Verlichting te worden gemeld, bij gebreke waarvan de
wederpartij geacht wordt de verschuldigdheid ervan te hebben erkend.
3. Geschillen over de geleverde artikelen laten de betalingsverplichting van
de wederpartij onverlet.
4. Voorzover tijdige betaling achterwege blijft is de wederpartij in gebreke
zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
5. Alle kosten, die door niet betaling van de wederpartij zijn veroorzaakt,
zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, komen voor rekening van de
wederpartij.
6. Buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens het door de
Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief te vermeerderen
met BTW.
7. Vanaf de vervaldatum van de factuur is contractuele rente verschuldigd ter
grootte van 15% per jaar of de wettelijke rente indien de rentevoet van de
wettelijke rente hoger is.
8. De wederpartij mag eventuele vorderingen van haar niet verrekenen met
vorderingen van Van Poppel Verlichting.

13. Toepasselijk recht
Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten die Van Poppel Verlichting
sluit, is Nederlands recht van toepassing.

14. Verjaring
Alle vorderingen van de wederpartij op Van Poppel Verlichting verjaren na
verloop van een jaar na het moment waarop zij zijn ontstaan.

15. Bevoegde rechter
De bevoegde rechter te Breda is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen
van geschillen die ontstaan tussen Van Poppel Verlichting en de wederpartij.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de K.v.K. te Breda onder nr. 110.